VVE Programma Piramide

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Landelijk is in 2000 de regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van kracht geworden. Doel van VVE is het voorkomen van (taal)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen. In totaal zijn dit in Nederland ongeveer 200.000 kinderen. Deze kinderen worden doelgroepkinderen genoemd.

Het uitgangspunt van VVE is “voorkomen is beter dan genezen” en “hoe eerder hoe beter”.

Door doelgroepkinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren wil de overheid onderwijsachterstanden voorkomen.

VVE bestaat uit een educatief programma die begint in de voorschoolse periode (peuteropvang en kinderdagopvang) en loopt door in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal en cognitieve ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

 Wat betekent VVE voor Peuteropvang KiWi?

Peuteropvang is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat staat al jaren vast voor ouders, pedagogen en overheid. Bij de start in het basisonderwijs constateren leerkrachten dat kinderen die een peuteropvang of een kinderdagopvang bezocht hebben verder zijn in hun ontwikkeling dan kinderen die geen gebruik hebben kunnen maken van deze voorzieningen. VVE is op dit moment op drie locaties te volgen, te weten: ’t Beertje, d'Ondersteen en Krummelhörn.

Intern begeleider

Binnen Kiwi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.

Logopedie

Op de peuterspeelgroepen van KiWi binnen de gemeente Westerwolde wordt in het schooljaar 2018-2019 preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Het laatste nieuws

De Pandaberen hebben hun eigen tuin gemaakt! Samen met Natuurmonumenten zetten wij Nederland in bloei met wilde bloemen 🌸
 
    Lees het hele bericht
Vanmiddag zijn de dreumesen in de bolderkar naar de kinderboerderij geweest! We hebben genoten 🐥
 
    Lees het hele bericht
De peuterspeelgroep d'Ondersteen is begonnen met thema Kunst en zijn naar gallerie Dimorf geweest in Blijham.
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier