Thomas Gordon

Thomas Gordon heeft een methode ontwikkeld voor een goede communicatie tussen opvoeders en kinderen. Het gaat om een eerlijke, open houding van gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor de ander. Een kind wordt geaccepteerd ongeacht zijn gedrag; het kind mag er zijn, zo kan er een relatie ontstaan waarin een kind kan groeien en zich kan ontwikkelen. In onze manier van werken zijn actief luisteren en het geven van zogenaamde “ik-boodschappen” aan het kind de middelen voor de pedagogisch medewerker om acceptatie te laten blijken.

Actief luisteren betekent dat de pedagogisch medewerker oog heeft voor wat het kind beweegt en ook de boosheid en het verzet van het kind accepteert. Het conflict met een kind wordt aangegaan met de intentie het op te lossen in overleg, zodat beide partijen aan hun trekken komen. Belangrijk is dat er reële eisen worden gesteld aan een kind en dat kinderen verantwoordelijkheden krijgen die ze aan kunnen. Het kind krijgt de ruimte om zelf problemen op te lossen. Ook bij conflicten met kinderen onderling zal geprobeerd worden de kinderen het zoveel mogelijk zelf op te laten lossen met respect voor elkaar. Zo wordt de verantwoordelijkheid, de zelfwaardering en het zelfvertrouwen van het kind gestimuleerd. Dit betekent niet dat de volwassene alle gedrag van het kind klakkeloos accepteert. Waar nodig neemt de pedagogisch medewerker wel de leiding en de verantwoording en zorgt dat er gebeurt wat zij noodzakelijk acht.


Pedagogisch medewerkers zijn duidelijk tegen de kinderen over wat wel mag en wat niet en trekken zoveel mogelijk één lijn. Dat geeft kinderen houvast en brengt rust. Dat wil niet zeggen dat ze altijd consequent moeten zijn. Pedagogisch medewerkers verschillen van elkaar, ieder individu kan de ene keer meer hebben dan de andere en ook de kinderen verschillen van elkaar. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen tussen mensen en met verschillen in stemmingen; dit is een sociale vaardigheid. Er wordt gestreefd naar evenwichtige relaties waarbij naast ruimte voor de kinderen ook ruimte voor de pedagogisch medewerkers is.


De pedagogisch medewerker gebruikt in haar contacten met de kinderen (en ook met de ouders) ik boodschappen. Dit betekent dat zij vertelt wat zij van iets vindt en hoe zij zich onder iets voelt. Zij stelt zich open en kwetsbaar op, is duidelijk in wat zij vindt en waarom; ze geeft uitleg. Een ik boodschap geeft geen beoordeling van de persoon aan wie de boodschap gericht is maar beschrijft het gedrag en de consequenties en zoekt met het kind naar oplossingen. Bij jongere kinderen vertelt zij wat ze voor gedrag wenst, oudere kinderen kunnen zelf meer invullen.